Όροι

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ταπητοκαθαριστηρίου)

Αφορούν την εντολή παραλαβής και εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού η επισκευής και φύλαξης η μη, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων η και συναφών ειδών και ισχύουν από την στιγμή της παραλαβής.

ΟΙ συμβαλλόμενοι βάση της παρούσης εντολής εργασιών, ο εντολέας και στο εξής αποκαλούμενος «πελάτης» και ο εντολοδόχος στο εξής αποκαλούμενος «εταιρεία» συμφωνούν στα παρακάτω

Για κάθε παραλαβή και παράδοση ο πελάτης τηλεφωνεί 10 μέρες νωρίτερα.

1.Τα παραλαμβανόμενα είδη θεωρούνται μεταχειρισμένα και αποζημιώνονται ως τέτοια. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100€ για μηχανοποίητο τάπητα, τα 400€ για χειροποίητο τάπητα, τα 30€ για κλινοσκεπάσματα, τα 80€ για μοκέτα.

2.Τα είδη που παραλαμβάνονται προς επεξεργασία θεωρούνται ως μεμονωμένα τεμάχια και όχι ως τμήμα κάποιου συνόλου και ως τέτοια αποζημιώνονται.

3.Ουδεμια ευθύνη αναγνωρίζεται από την εταιρεία για ελαττώματα η αλλοίωση χρωμάτων  που οφείλονται στην κατασκευή του προϊόντος.

4.η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχών ελλαττωματικά προσθετά (χάντρες – δέρματα – μέταλλα κλπ.) καθώς και για ελλαττωματικό η πολυκαιρισμένο υπόστρωμα που ξεκολλάει, κονιορτοποιείται, φέρει χρωματική αλλοίωση (κιτρίνισμα) η σκληρότητα.

5.Στο συμφωνημένο τίμημα περιλαμβάνεται και η φύλαξη για το χρονικό διάστημα από την παραλαβή των ειδών μέχρι το αργότερο την 20η Δεκέμβριου του ιδίου έτους, ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει και να έχουν επιστραφεί στον πελάτη. Σε περίπτωση που τα χαλιά δεν έχουν ζητηθεί και παραδοθεί μέχρι την ως άνω ημερομηνία ο πελάτης χρεώνεται επιπλέον κόστος φύλαξης που ισούται με το 50% της αξίας καθαρισμού των ειδών.

6.Η εταιρεία έχει το δικαίωμα επισχέσεως των ειδών μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση τους για κάθε δικαίωμα της.

7.Σε περίπτωση που δεν ζητηθούν τα είδη από τον πελάτη με έγγραφο τρόπο μετά το πέρας δυο (2) ετών, ημερολογιακών, από την παραλαβή των ειδών η εταιρεία τα θεωρεί αζήτητα

  1. Μετά την επικοινωνία στα δηλωθέντα στοιχεία του πελάτη με οποίο τρόπο κρίνει η εταιρεία και χωρίς την αναγκαία απόδειξη παραλαβής από τον πελάτη και με το πέρας 15 ημερολογιακών ημέρων τα είδη περιέρχονται στην ιδιοκτησία της εταιρείας και είτε εκποιούνται ελευθέρα και χωρίς τις διατυπώσεις του πλειστηριασμού, με σκοπό την αποζημίωση της εταιρείας για τις εργασίες η απορρίπτονται ως αζήτητα και άχρηστα τεκμηριωμένου από το γεγονός της επι διετίας εγκαταλείψεως του από τον πελάτη και μη εξόφλησης των δικαιωμάτων της εταιρείας για τις πραγματοποιημένες εργασίες.

9.Με το παρόν ο πελάτης δίνει στην εταιρεία το δικαίωμα , την ανέκκλητη εντολή να προβεί στις παραπάνω ενέργειες στο όνομα του κατά εντολή του και για λογαριασμό του.

10.Ο πελάτης δηλώνει ρητά ότι καμία απαίτηση, αξίωση η δικαίωμα δεν θα έχει κατά της εταιρείας για την απόκτηση κατά κυριότητας, εκποίηση η απόρριψη των ειδών και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τέτοιο τυχών δικαίωμα.

  1. Ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του.
  2. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά για την όποια επικοινωνία από μέρους της εταιρείας στα γνωστοποιημένα στοιχεία του για ενημέρωση της έκβασης της εντολής του, για διαφημιστικούς η άλλους λόγους που άπτονται στην εταιρεία. Διαφορετικά θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως την διαφωνία του και να προβεί στον όρο «13»

13.Ένα ο πελάτης ΔΕΝ συμφωνεί με τους ορούς συνεργασίας πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως, η με ηλεκτρονική επικοινωνία στο email info(at)decocarpet(dot)gr με ένδειξη “ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”  εντός 24 ωρών από την παραλαβή  ζητώντας την επιστροφή των ειδών. Η επιστροφή θα πραγματοποιείται από την εταιρεία στο συντομότερο δυνατό διάστημα βάση του φόρτου εργασίας και με άρχουσα ημερομηνία από το αποδεικτικό ανάγνωσης της  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η την παραλαβή συστημένης επιστολής . Με την παρέλευση της παραπάνω διορίας ο πελάτης αποδέχεται τους παραπάνω ορούς συνεργασίας.

X